Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer:De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2. De contractant:
 • De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 •  Overeenkomst op afstand:Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van Vive la Memories om een of meerdere producten van Vive la Memories te laten produceren en verzenden.
 • Techniek voor communicatie op afstand:Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd:De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht:De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag:Kalenderdag;
 • Duurtransactie:Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager:Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Fotoblokken en een klant, alsmede op alle door Fotoblokken aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Fotoblokken deze bestelling heeft geaccepteerd.

Acceptatie van bestellingen

Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadatFotoblokken de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Fotoblokken an de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Fotoblokken de klant binnen 24 uur, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

Niet accepteren van bestelling

Mocht Fotoblokken de bestelling niet accepteren, zal Fotoblokken het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Fotoblokken vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Fotoblokken alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Fotoblokken te worden betaald.

Overdraagbare rechten

De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

Wijzigen overeenkomst

Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Prijzen

De door Fotoblokken gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn exclusief btw, exclusief verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten, tenzij anders vermeld. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

Prijswijzigingen

Indien de prijzen, voordat Fotoblokken in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Fotoblokken worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Fotoblokken binnen vijf dagen na ontvangst van de door Fotoblokken verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Fotoblokken en de klant geen overeenkomst tot stand.

BTW aan Belgische fotografen

In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Vive la Memories zonder btw in rekening brengt, zal Fotoblokken op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Fotoblokken niet bekend is en op verzoek van Fotoblokken niet bekend wordt gemaakt dient Fotoblokken btw te berekenen.

De klant vrijwaart Fotoblokken voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Fotoblokken lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Fotoblokken niet bekende redenen Fotoblokken op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

Kortingen

Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Spaarpunten

De punten die in de webshop gespaar kunnen worden bij elke aankoop van een product, kunnen niet komen te vervallen. De punten kunnen zorgen voor maximaal 50% korting op de aankoop. De punten zijn niet te combineren met andere aanbiedingen.

Betaling

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op de bankrekening van Vive la Memories te Nieuwegein met rekening nummer: NL 71 INGB 0006 8695 43 , dan wel per Ideal of mister cash. Bankrekening wordt vermeld op de factuur en in de instructies van het plaatsen van de bestelling.

Eigendom van Fotoblokken

In geval van betaling op rekening blijft het door Fotoblokken geleverde product eigendom van Fotoblokken totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Levering

De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Fotoblokken.

Juiste leveradres 

De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

White label verzendingen

Levering aan de klanten van Fotoblokken geschieden onder het white label principe. Dit houdt in dat er geen reclame en of naamsvermelding of welke andere link met Fotoblokken dan ook op het product en/of de verpakking komt te staan. Mocht het pakketje rechtstreeks aan de fotograaf geleverd worden dan geschied dit wel onder de naam van Fotoblokken Mocht het pakketje rechtstreeks aan de klant van de fotograaf geleverd worden dan geschiedt dit automatisch onder de naam van de fotograaf. De fotograaf ontvangt hiervan de track en trace code en is er zelf verantwoordelijk voor dat dit bekend wordt gemaakt aan de eigen klant.

Levertijd

De producten worden rond de 6 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Fotoblokken van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en eventueel bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het langst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen. Tenzij een andere verzendtijd uitdrukkelijk bij een product vermeld staat.

Levertijd bij betaling op rekening

Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Fotoblokken.

Levertijd niet nagekomen

De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Fotoblokken niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Fotoblokken pas in verzuim nadat de klant Fotoblokken schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Fotoblokken binnen deze termijn is uitgebleven.

Verzuim/aansprakelijkheid

Indien Fotoblokken ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Fotoblokken terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

Verzuim/aansprakelijkheid met nakoming

In geval Fotoblokken met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Fotoblokken het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

Ontbinding van de overeenkomst

Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Fotoblokken voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Fotoblokken slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Fotoblokken is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Fotoblokken  De aansprakelijkheid van Fotoblokken is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Fotoblokken beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Fotoblokken is tekortgeschoten.

Controleren van geleverde goederen. 

De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Fotoblokken te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Fotoblokken en de klant gesloten overeenkomst.

Aanvaarding factuur

In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Ter beschikking gesteld materiaal

De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Fotoblokken  Het materiaal blijft eigendom van de klant.

Ter beschikking gesteld materiaal met zorg behandelen

Fotoblokken zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Fotoblokken te verwachten zorg behandelen.

Backup materiaal

De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Fotoblokken ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

Kwaliteit van het aangeleverde materiaal

De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Fotoblokken is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Fotoblokken is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

Ongepast materiaal

Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Fotoblokken in alle gevallen aangifte bij de politie.

Intellectuele eigendomsrechten

Fotoblokken accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Fotoblokken door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Fotoblokken voor alle schade die Fotoblokken ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Fotoblokken door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Fotoblokken veroorzaakte kosten.

Foto’s blijven eigendom van fotograaf

Aangeleverde foto’s blijven ten alle tijden eigendom van de fotograaf. Fotoblokken heeft niet het recht deze aangeleverde foto’s zonder toestemming openbaar te maken op welke wijze dan ook met uitzondering van het leveren van het bestelde product.

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen

Er wordt geacht dat geschillenen onderling worden opgelost. Indien er geen gewenste oplossing tot stand komt kunnen er verdere stappen ondernomen worden door (één van) beide partijen.

Recht van retour

De geleverde producten zijn allemaal persoonlijke artikelen voorzien van de aangeleverde foto’s en teksten door de klanten van Fotoblokken  Deze producten worden op maat gemaakt nadat deze besteld zijn. Door deze aard van de producten vervalt het recht op retour met 14 dagen op zicht.